Trzeci już Euro-Chantier, którego celem było stworzenie programu edukacji rozwojowej dla młodych europejczyków w wieku 15-18 lat, odbył się między 31 czerwca a 4 lipca 2008 w Paryżu i został zorganizowany przez organizację CRYSALIS.

 

      


W projekcie uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji:

- CRYSALIS (Francja)
- ENDA EUROPE (Francja)
- BUC TIERS-MONDE (Francja)
- GLOBALMON (Hiszpania)
- FREESPIRIT FOUNDATION (Polska) Anna Zbrog i Monika Matus 
- CISP (Włochy)
- CAEB (Benin)
- ENDA TIERS-MONDE (Senegal)
- MALI FOLKECENTER NYETAA (Mali)

Dodatkowo, w projekcie wzięły również udział następujące osoby:
- Philippe MILBERGUE, dyrektor CAP’ACTIONS, zewnętrzny ewaluator projektu
- Jacques NEMO, Dyrektor CILDA
- Jean-Claude RABEHERIFARA, przedstawiciel w Europie Komisji Koordynacji Stowarzyszeń oraz Organizacji Pozarządowych ds. Kobiet na Madagaskarze, Dyrektor Centrum Zasobów Uniwersyteckich dla Rozwoju oraz Członek GIS Santé Publique, Prawa Fundamentalne i Rozwój.

 

Poniedziałek 31 czerwca 2008 

Poniedziałek był dniem wykładów pod znakiem „edukacji w kwestii europejskiej polityki rozwoju”. Zakres tematyczny wybrany na trzeci Euro-Chantier dotyczył tzw. „gender”, czyli płci kulturowej, odnośnie rozwoju. Swoimi przemyśleniami na ten temat podzielił się z nami pan Jean-Claude Rabeherifara. Omówił on temat od początku lat siedemdziesiątych, kiedy pojęcie „gender” zostało wprowadzone do słownika rozwoju, aż do czasów współczesnych. Podkreślił on, że określenie „gender” odnosi się do płaszczyzny społecznej i pozwala na analizę relacji społecznych głównie między mężczyznami i kobietami, ale też między wszystkimi kategoriami (mężczyźni – mężczyźni, kobiety-kobiety, itd.).

Koncepcja „gender” odróżnia się od podejścia związanego z płcią, które odnosi się jedynie do kwestii biologicznych i stanowi zjawisko naturalne, które nie poddaje się zmianom (w przeciwieństwie do „gender” czyli płci kulturowej). Koncepcja ta jest wykorzystywana w analizach różnic oraz podobieństw, synergii i opozycji , relacji dominacji między grupami osób. Kryteria statusu, bogactwa, religii, kategorie społeczno-zawodowe, pozwalają a podkreślenie nierówności w podziale zasobów, obowiązków, władzy. Aspekt społeczny jest zatem podstawowym elementem w podejściu tzw. „gender”. Podejście to ma na celu redukcję nierówności między

różnymi grupami osób, a w szczególności miedzy płciami. Chodzi o sprzymierzenie kobiet i mężczyzn w celu promocji praw tych pierwszych, które są bardzo często niedoceniane w społeczeństwie.

 

Wtorek 1 lipca 2008 

 

Wtorek zaczął się od omówienia spraw organizacyjnych oraz przypomnienia prac zrealizowanych w czasie Euro-Chantier II, dotyczących dzieci w wieku 11-15 lat. Potem dyskutowaliśmy nad zawartością filmu, który ma być zrealizowany jako jedno z narzędzi służących do pobudzenia wyobraźni uczniów i skłonienia ich do przemyśleń na cztery wybrane tematy, czyli zdrowie, środowisko, edukacja oraz równość płci.

Następnie, tak jak w przypadku poprzednich grup wiekowych, definiowaliśmy tematy, podtematy

oraz rodzaje narzędzi edukacyjnych odpowiednich dla przedziału wiekowego 15-18 lat. Dalej

trzymaliśmy się czterech głównych tematów wybranych wcześniej, dołączyliśmy do nich jeszcze

piąty temat – gospodarkę - i wybraliśmy nowe podtematy:

1. edukacja:

- szkoła i różnorodność kulturowa

- nierówności w obliczu dostępu do nauki (porównanie sytuacji w różnych częściach świata,

rodzaj swoistej analizy geograficznej, oraz odpowiedź na pytanie do czego służy szkoła)

- szkoła i jej środowisko kulturowe oraz ludzkie

- szkoła i migracje (emigracja oraz odpływ ludzi wykształconych ze wsi)

przesłanie dla młodych europejczyków: Szkoła powinna być dostosowana do swojego środowiska

kulturowego i ludzkiego.

2. środowisko:

Relacje między człowiekiem a środowiskiem:

- gospodarka odpadami

- odpowiedzialne metody produkcji i konsumpcji

- docenienie zasobów naturalnych

- rolnictwo przemysłowe

przesłanie dla młodych europejczyków: Jak żyć mniej zatruwając i mniej marnując zasoby

naturalne?

3. zdrowie:

-problemy odżywiania ( niedożywienie, niewłaściwe odżywianie, głód)

- choroby (również choroby przenoszone drogą płciową)

- uzależnienia (alkohol, narkotyki)

-dostęp do opieki zdrowotnej

przesłanie dla młodych europejczyków: 1. Bieda jako czynnik zaostrzający problemy zdrowia. 2.

Wszystkich nas dotyczą nierówności związane z dostępem człowieka do zdrowia.

4. równość płci

ten temat nie będzie poruszany osobno, zostanie on wpleciony w pozostałe tematy

5. gospodarka

- wpływ gospodarki krajów Północy na gospodarkę krajów Południa

- wymiana handlowa

- transfer technologii – jakie rodzaje?

 

Środa 2 lipca 2008 

Podobnie jak na ostatnim Euro-Chantier, w środę zajęliśmy się tzw. fazą pogłębiania. Pracowaliśmy nad zadaniami, które pozwolą pogłębić wiedzę uczniów na tematy zasygnalizowane w fazie uświadamiania. Podzieliliśmy się na grupy zajmujące się jednym z pięciu głównych zagadnień (Fundacja Freespirit była w grupie pracującej nad kwestią edukacji) i opracowywaliśmy propozycje ćwiczeń pogłębiających znajomość określonego tematu dla uczniów szkół średnich. Nasza grupa (edukacyjna) oparła swoje ćwiczenia na dwóch króciutkich filmach: 

1) Nalossou – opowiadający o typowym dniu w szkole pewnej małej dziewczynki, ma on skłonić młodzież do refleksji nad tym jak wyglądają szkoły w różnych krajach na świecie, a także jakie są różnice między szkołami miejskimi i wiejskimi. Ma on tez uświadomić dzieciom, że nie każdy ma swobodny dostęp do szkoły.

2) Matilde – krótki spot reklamowy mówiący o wykorzystywaniu dzieci. Na filmie widać jak rano rodzice szykują dziewczynkę, pakują jej śniadanie, proszą żeby była grzeczna i odprowadzają ją przed drzwi ... fabryki. Ten film ma posłużyć do zainicjowania dyskusji o dzieciach pracujących w fabrykach, dzieciach żołnierzach, dzieciach ulicy, wykorzystywaniu seksualnym.Chcemy również poruszyć temat nierówności w dostępie do edukacji dotyczących chłopców i dziewczynek, które często zostają w domu ponieważ musza zajmować się domem, z powodu wczesnegoczy wymuszonego małżeństwa, ciąży, itd.

Chcemy, aby dyskusja zakończyła się odpowiedzią na pytanie: „Do czego służy szkoła?”, „Jak stworzyć szkołę, która będzie dobrze funkcjonowała w środowisku wielokulturowym?” (odnośnie zjawiska migracji i coraz większej mieszanki uczniów z różnych kultur w szkołach, co w Polsce dopiero się zaczyna) oraz „Jak ulepszyć funkcjonowanie już istniejących szkół wielokulturowych?”

 

Czwartek 3 lipca 2008

W czwartek najpierw pracowaliśmy w całym zespole bez podziału na grupy. Zaprezentowaliśmy rezultaty pracy grupowej z dnia poprzedniego i wybraliśmy jedno wspólne ćwiczenie, które posłuży do wprowadzenia tematów przez nas wybranych w fazie uświadamiania. Wybraliśmy wystawę zdjęć, która zostanie tak zrobiona, aby można było ją oglądać zarówno w Internecie jak i wydrukować i urządzić wystawę w klasie lub innym miejscu do tego przeznaczonym. W drugiej części dnia wróciliśmy do pracy grupowej i każda grupa tematyczna dokonała wyboru

zdjęć (opisała jak mają wyglądać, jaka ma być zawartość) na wystawę. Następnie, każda grupa omówiła (lub jeśli była w posiadaniu gotowych zdjęć, to je pokazała) zawartość zdjęć dotyczących każdego z pięciu tematów. Dzień zakończył się wymianą komentarzy i sugestii dotyczących pracy wykonanej podczas ostatnich dwóch dni. 

 

Piątek 4 lipca 2008 

W piątek kontynuowaliśmy jeszcze dyskusje z poprzedniego dnia. Następnie, zajęliśmy się przygotowaniem schematu debaty i pytań dla uczniów w wieku 15-18 lat. Druga część ostatniego dnia była poświęcona podziałowi zadań jakie ma wykonać każdy z partnerów przed następnym Euro-Chantier, które odbędzie się w październiku w Rzymie.